Pályázati felhívás

Az EURES-T Pannonia határmenti partnerség fotópályázatot hirdet "Munkavállalás határon innen, határon túl" jeligével! A pályázat célja, hogy a résztvevők a fotográfia eszközeivel örökítsék és osszák meg véleményeiket, élményeiket, tapasztalataikat az ingázói munkavállalás körülményeivel kapcsolatban. Ha úgy érzed, hogy eljött az ideje, hogy megmutasd fényképészeti tehetséged a világnak, hogy kibontakoztasd kreativitásod, akkor ne habozz! Itt a lehetőség, hogy személyed és alkotásod a széles nyilvánosság elé kerüljön.


A pályázat részvételi feltételei

A pályázat nyílt, életkortól, lakóhelytől, foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet. Hivatásos és amatőr fotósok egyaránt pályázhatnak egyénileg vagy csapatban. Minden pályázó/csapattag csak egy csapatban lehet érdekelt, több csapatban nem pályázhat. Csapatonként és kategóriánként csak 1 pályamű nevezhető.

A fotópályázat kiírója az EURES-T Pannonia határmenti partnerség.

A pályaművek témái a következők:

 • magyar munkavállalók Ausztriában; Mutasd be egy fotóval, milyen magyarként Ausztriában dolgozni!
 • osztrák munkavállalók Magyarországon; Mutasd be egy fotóval, milyen osztrákként Magyarországon dolgozni!
 • ingázás az osztrák-magyar határ mentén; Mutasd be egy fotóval, milyen az ingázók élete!
 • 2011. május 1. – osztrák – magyar munkaerőpiaci "határnyitás"; Mutasd be egy fotóval, hogyan változott a munkavállalás 2011. május 1-től!

A pályázati anyagok formai és technikai követelményei:

Kizárólag digitális formában elkészített – vagy digitalizált – fotókkal lehet pályázni!
Képfájl technikai feltételei:
File-típus: JPEG, JPG, GIF, PNG legmagasabb minőségben.

Pár technikai jó tanács a fotózáshoz:

 • A legjobb, ha délután fotózunk, a lemenő nap fényében, de figyeljünk, hogy a hátunk mögül vagy oldalról süssön a nap! Arra is vigyázzunk, hogy a saját árnyékunk ne legyen rajta a képen. Vakut ne használjunk.
 • Ha borús az ég, akkor is készülhet jó fotó, de a szórt fény miatt inkább kicsit fentről lefelé fényképezzünk. Ha ez kivitelezhetetlen, akkor vakuval lehet deríteni egy kicsit, viszont ne közvetlenül a "motívumra" vakuzzunk!
 • Ha az ég nagy felületen látszik a képen, akkor a kép többi részét azonnal besötétíti az automata fénymérő.
 • Világos háttér esetén a fényképező fénymérőjét a "motívumra" igazítsuk, ne a háttérre. Egyes fényképezőgépeknél külön megadható, ha szembefény van, így automatikusan kivilágosítja a képet. Másik lehetőség, hogy a "motívumot" olyan oldalról fényképezzük, amikor a háttérben világos felület látszik.
 • Érdemes nagy hangsúlyt fektetni, a megfelelő helyszín, háttér kiválasztására.

A pályázati anyag leadása interneten:

 1. lépés: Csatlakozz közösségünkhöz a http://www.facebook.com/EURES.Pannonia oldalon.
 2. lépés: Keresd eseményeink között a "Magyar-osztrák ingázók" eseményt, majd lájkold az oldalon.
 3. lépés: Válaszd az üzenőfal menüpontot és a fényképeknél töltsd fel pályamunkádat.
  Amit szükséges feltüntetned a fotó mellett:
  • nevedet,
  • e-mail címedet,
  • pályaműved témakörét,
  • pályaműved címét,
  • rövid leírást a fotóról.

A pályázati anyag feltöltésének pontos helye: http://www.facebook.com/Pannonia.ingazok

A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

Pályázni 2011. június 1-én 0 órától 2011. november 30-ig 24 óráig lehet!
A pályaműveket lájkolni 2011. június 1-én 0 órától 2011. november 30-án 24:00-ig lehet.


Értékelés

A beérkezett pályamunkákat az EURES-T Pannonia szakmai zsűrije fogja elbírálni.

Eredményhirdetés

A hivatalos eredményhirdetésre 2011. december 19-én fog sor kerülni a ezen az oldalon. A díjakat a nyertesek személyesen az EURES-T Pannonia Koordinációs Irodájában (Sopron, Szent György utca 16.) 2011. december 20-tól 9:00-18:00 között vehetik át.

Jogi nyilatkozatok (Kattints a címsorokra a részletek megtekintéséhez!)

Szerződési, személyiségi jogi feltételek

Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles az EURES-T Pannonia partnerséget mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

Az EURES-T Pannonia a pályázatokat a http://www.eures-pannonia.hu, és a http://foto.eures-pannonia.hu honlapon, közösségi portálján, valamint további marketingeszközökön (például rendezvény, hirdetés stb.) jogosult felhasználni korlátlan ideig. A pályázat kiíróinak felhasználási joga nem kizárólagos, tehát a Pályázó a fotókat továbbra is szabadon felhasználhatja, és rendelkezhet velük.

A pályázó szavatol azért, hogy az átadott pályamunkák felhasználása semmilyen akadályba nem ütközik, a fotók jogtiszták, senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sértik. A pályázó a fentiekért teljes körű felelősséget vállal, és helytáll bármilyen utóbb felmerült jogdíjigényért vagy egyéb követelésért. A pályázat kiíróinak jogutódlással történő megszűnése esetén a felhasználási jog változatlan tartalommal átszáll a jogutódra. A Pályázó neve a honlapokon, marketingeszközökön szerzőként lehetőség szerint feltüntetésre kerül. A Pályázó utóbb a neve feltüntetésének elmaradása miatt semmiféle igénnyel nem élhet. A felhasználási jog fentiek szerinti átadásáért a Pályázót külön díjazás nem illeti meg.

A pályázó a pályázatra beküldött fotókon szereplő személyektől köteles megkérni és postai úton az EURES-T Pannonia (9400 Sopron, Szent György u. 16.) részére megküldeni a fotó készítéséhez, valamint annak nyilvánosságra hozatalához és felhasználáshoz való hozzájárulásokat, melyet a Polgári Törvénykönyv 80. § (2) bekezdése ír elő.

A fent részletezett hozzájárulás mellőzése abban az esetben lehetséges, amennyiben a felvétel nyilvános közszereplésről vagy valamilyen olyan nyilvános eseményen készült, melyen szokásos fénykép készítése, mellyel tehát minden résztvevő alappal számolhat, esetleg olyan utca vagy tájrészletet ábrázol, melyen egyetlen személy sem jelenik meg egyénisítve.

Egyéb feltételek

A Kiírók fenntartják a jogot a pályázati feltételek megváltoztatására, amiről a módosítás a honlapon történő közzétételével értesítik az érintetteket. A Kiírók fenntartják a jogot a pályázat visszavonására vagy eredménytelenné nyilvánítására, amiről a honlapon történő közzététellel értesítik az érintetteket.

A pályázati feltételek elfogadásával a Pályázó hozzájárul, hogy adatai az EURES-T Pannonia adatbázisába kerüljenek és azokat az EURES-T Pannonia saját marketingtevékenysége céljából a továbbiakban-a hozzájárulás érintett általi visszavonásáig – felhasználja, és ennek keretében a Pályázót elektronikus levélben vagy postai úton megkeresse és részére kereskedelmi ajánlatokat küldjön.

Az adatok kezelését és feldolgozását az EURES-T Pannonia (9400 Sopron, Szent György u. 16.) végzi.

Az EURES-T Pannonia kötelezi magát, hogy a személyes adatokat harmadik személynek csak és kizárólag saját akciói lebonyolítása érdekében adja tovább, üzleti célokra nem. Az EURES-T Pannonia garantálja, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés céljából szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

Az adatkezelésre, valamint a Pályázó jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó rendelkezéseket az 1992. évi LXIII. törvény szabályozza az alábbiak szerint:

 1. Az érintett
  a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
  b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 3. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamin t a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – e törvény szerint bírósághoz fordulhat.
 4. 4. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Pályázók a nevezéssel és a pályaművek a megadott címre történő feltöltésével a jelen pályázati kiírás feltételeit elfogadják.